¿Inconvenientes del PLA?

Si te gustó el post anterior sobre el PLA, aquí te contamos algunos datos más que seguro también te interesarán.
¿Recuerdas que el PLA era un material comprometido con el medioambiente gracias a su fácil degradación? En el artículo anterior te contamos todas las ventajas, pero como no queremos engañarte, aquí te vamos a contar también los problemas a los que nos enfrentamos si utilizamos el PLA.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la utilidad que se le daba al PLA en lo relativo al packaging era muy limitada. Esta técnica ha ido mejorando sustancialmente gracias a las mejoras de las capacidades del material ya que su principal hándicap era el transporte y su posterior almacenamiento.
Por sus características (explicadas en el artículo anterior) sabemos que este material puede deformarse y distorsionarse si se somete a una temperatura relativamente baja de 60º o a niveles de humedad del 50%. Es por ello que, en el transporte de este material, a menudo se produjeran daños significativos, por lo que el ajuste y la deformación inadecuados limitaron la utilización del PLA a pocos usos de fabricación o envasado.
Hoy en día, el packaging de bebidas como el vino, el agua o envasados de aceites premium están demandando este tipo de biofilms comprometidos con el medio ambiente. Es por ello por lo que en Gráficas Varias nos sentimos orgullosos de poder decir que somos una empresa especializada en la impresión de etiquetas realizadas con PLA.

Inconvenients del PLA?

Si et va agradar el post anterior sobre el PLA, aquí t’expliquem algunes dades més que segur també t’interessaran.
Recordes que el PLA era un material compromès amb el medi ambient gràcies a la seva fàcil degradació? En l’article anterior t’expliquem tots els avantatges, però com no volem enganyar-te, aquí t’anem a explicar també els problemes als quals ens enfrontem si utilitzem el PLA.
Fins a fa relativament poc temps, la utilitat que se li donava al PLA quant al packaging era molt limitada. Aquesta tècnica ha anat millorant substancialment gràcies a les millores de les capacitats del material ja que el seu principal hándicap era el transport i el seu posterior emmagatzematge.
Per les seves característiques (explicades en l’article anterior) sabem que aquest material pot degradar-es si se sotmet a una temperatura relativament baixa de 60º o a nivells alts d’humitat. És per això que, en el transport d’aquest material, sovint es produïssin danys significatius, per la qual cosa l’ajust i la deformació inadequats van limitar la utilització del PLA a pocs usos de fabricació o envasat.
Avui dia, el packaging de begudes com el vi, l’aigua o envasats d’olis premium estan demandant aquest tipus de biofilms compromesos amb el medi ambient. És per això pel que en Gráficas Varias ens sentim orgullosos de poder dir que som una empresa especialitzada en la impressió d’etiquetes realitzades amb PLA.

¿Inconvénients du PLA?

Si vous avez aimé le post précédent sur le PLA, nous vous communiquons maintenant de nouvelles informations qui vont sûrement vous intéresser également.
¿Vous souvenez-vous que le PLA est une matière respectueuse de l’environnement grâce à sa biodégration? Dans notre article précédent nous vous décrivons les avantages, mais, ne nous trompons pas, il y a également des problèmes auxquels nous devons nous confronter si nous utilisons le PLA.
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, l’utilisation que nous faisions du PLA dans le domaine du Packaging était relativement limité. Cette technique s’est améliorée considérablement avec l’amélioration de ses propres caractéristiques car son principal handicap était le transport et son stockage ultérieur.
De par ses caractéristiques (expliquées dans l’article précédent) nous savons que cette matière peut se dégrade à partir d’une température relativement basse de 60ºC et à des niveaux d’humidité importants. C’est pourquoi le transport lui provoque des dégâts significatifs, et son utilisation est limitée.
Aujourd’hui, le packaging de boisson tel que le vin, l’eau ou les emballages d’huiles prémium sont demandeurs de ce type de biofilms qui sont respectueux de l’environnement. C’est pourquoi à Gráficas Varias nous sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes spécialisés dans l’impression d’étiquettes réalisées avec du PLA.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>