Un buen packaging mejora incluso el sabor del vino

Hemos comentado muchas veces la importancia del packaging, de la imagen exterior, y de la etiqueta en una botella de vino. La imagen que proyecte la marca actúa sobre la decisión de compra del consumidor, pero está claro que ahí no acaba todo ¿no? El cliente tendrá que probar nuestro vino y decidir si el producto es tan bueno como la etiqueta.

Sin embargo, incluso en esto influye la imagen que hayamos proyectado. No solo porque si ya nos hemos ganado al consumidor captándolo con un buen diseño sus respuestas al sabor serán más benevolentes, sino porque en elegir un envase adecuado modificará directamente el sabor.

No es lo mismo beber el vino en una copa de cristal que en una taza de porcelana, en la copa sabe mejor aunque sea el mismo vino y no sepamos muy bien por qué. En el fondo, una parte del sabor que percibimos va a depender también de esos sentimientos que tienen el entorno y la imagen.

Expertos en diseño afirman que el buen diseño puede hacer, literalmente, que el vino sepa mejor; o al menos que así lo perciba el comprador. Un hecho que se ha constatado con numerosos estudios y que demuestra que muchos consumidores se ven más atraídos por el aspecto de la botella que por los datos que contiene como tipo de uva o año de cosecha. Esto no exime, por supuesto, de que debemos buscar la excelencia también en nuestros caldos.

Un bon packaging millora fins i tot el sabor del vi

Hem comentat moltes vegades la importància del packaging, de la imatge exterior, i de l’etiqueta en una ampolla de vi. La imatge que projecti la marca actua sobre la decisió de compra del consumidor, però és clar que aquí no acaba tot no? El client haurà de provar el nostre vi i decidir si el producte és tan bò com l’etiqueta.

Fins i tot en això influeix la imatge que hàgim projectat. No solament perquè si ja ens hem guanyat al consumidor captant-lo amb un bon disseny, les seves respostes al sabor seran més benèvoles, sinó perquè al triar un envàs adequat modificarà directament el sabor.

No és el mateix beure el vi en una copa de cristall que en una tassa de porcellana, en la copa té millor gust encara que sigui el mateix vi i no sapiguem molt bé per què. En el fons, una part del sabor que percebem dependrà també d’aquests sentiments que tenen l’entorn i la imatge.

Experts en disseny afirmen que el bon disseny pot fer, literalment, que el vi agradi més; o almenys que així ho percebi el comprador. Un fet que s’ha constatat amb nombrosos estudis i que demostra que molts consumidors es veuen més atrets per l’aspecte de l’ampolla que per les dades que conté com ara el tipus de raïm o l’any de collita. Això no eximeix, per descomptat, que hem de buscar l’excel·lència també en els nostres vins.

Un bon packaging améliore jusqu’à la saveur du vin

Nous avons expliqué plusieurs fois l’importance du packaging, de l’image exterieure, et de l’étiquette sur une bouteille de vin. L’image que projette la marque agit sur la décision d’achat du consommateur, mais il est clair que ce n’est pas tout, n’est-ce pas? Le client devra goûter notre vin et décider si le produit est aussi bon que l’étiquette.

Cependant, tous ces aspects auront une conséquence sur l’image que nous aurons projeté. Non seulement parceque, si nous avons réussi à capter le consomateur avec un bon design, les réponses gustatives de celui-ci seront plus bienveillantes, mais également parceque en sélectionnant un contenant adéquate il modifiera directement son goût.

Ce n’est pas pareil de boire du vin dans une coupe en verre que dans une tasse de porcelaine. Dans le verre, le goût est meilleur même si le vin est le même et, nous ne savons pas très bien comment l’expliquer.  Au fond, une partie du goût que nous percevons dépendra aussi de nos impressions concernant l’environnement et l’image.

Des experts en design afirment qu’un bon design peut provoquer littéralement que le goût soit meilleur, ou, du moins, que l’acheteur le perçoive ainsi. Un fait qui a été constaté selon plusieurs études, et qui demontre que de nombreux consommateurs sont plus attirés par l’aspect de la bouteille que par les informations qui sont données comme la variété du raisin ou l’année de récolte. Cela n’empêche pas, évidemment, que nous devions rechercher l’Excellence dans nos vins.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>